Monday, June 4, 2012

Moyshe Shimel "On a wooden bench"


אויף אַ הילצערנער באַנק
דאָ, אויף דער הילצערנער באַנק,
וועלן מיר וואַרטן אויפן זון-פאַרגאַנג.
ווי מיט טויזנטער יאָרן צוריק מיר האָבן געוואַרט.
ער וועט קומען באַשטימט. ער האָט אונז קײנמאָל נאָך נישט אָפּגענאַרט.

מיר האָבן שוין אַדורכגעמאַכט אַזוי פיל מײלן...
איצט כוואַליעט זיך דער אָוונט איבער אונז מיט שטויבן גאָלד –
איצט קאָנען מיר זיך שטיל דערצײלן,
שטיל און שײן
וועגן דעם, וואָס מיר האָבן געוואָלט

און וועגן דעם, וואָס וועט נישט זײן.
גרויס איז די מי.

דערלאַנג מיר, טײערע, דײן האַנט אין אָוונט-גלי.

דערלײז, פאַרגיב מיר און פאַרשטײ – –
ווײל גײן מיט אױגן אָפענע טוט  ווײ...

Who’s Your Favorite Anti Semite?

Brother Nathanael's Tour De Force!See more of Brother Nathanael's videos and articles at RealZionistNews

Odd Bedfellows Unite Against Obama


 
 
Conservatives, radicals, centrists, birthers, Zionists join to challenge president
 
By Michael Collins Piper

Barack Obama’s fight to win reelection just got tougher. One of his biggest critics, one of the world’s richest, most powerful women—Lady Lynn de Rothschild of New York and London—has not only endorsed Republican Mitt Romney, but she also pulled the plug on Americans Elect (AE), the proposed “centrist” third party of which she was one of the chief sponsors.

Although the establishment media loudly noted in recent reports that AE folded up shop after having spent at least $35M in Wall Street-financed organizing efforts, those reports did not mention that the primary reason AE collapsed was because Lady de Rothschild—the American-born wife of Sir Evelyn Rothschild of the international banking dynasty and a key figure in the global elite in her own right—had decided Romney was acceptable as the GOP’s nominee.

While AE postured as a “grass-roots” effort to break partisan gridlock in America, the truth is that Lady de Rothschild and a clique of elite figures from the Rothschild sphere of influence on Wall Street and in the Council on Foreign Relations (CFR)—of which she is a member—had set AE in motion in the first place.

The intent of such a centrist party at the time was to defeat Obama and any potential GOP nominee, who did not meet the standards of the Rothschild family and its circles
.
While Lady de Rothschild had backed former Utah Gov. Jon Huntsman—a fervent internationalist—for the GOP nomination, his campaign was fading well before the first primary battle. As far back as Dec. 19—while both promoting Huntsman’s aspirations and providing pivotal support for AE’s centrist party efforts—Lady de Rothschild publicly told the popular news website the Huffington Post she would back Romney if Huntsman eventually withdrew.

Not a month later, while holding a fundraiser for Huntsman at her apartment in Manhattan, she told The Washington Post she would support Romney if he did win the GOP nomination, which, at that point, was still not assured.

The Secret US/Japan Nuclear Program


Joseph Trento James CorbettIn the wake of the renewal of political platitudes about nuclear arms reduction at the Nuclear Summit in Korea earlier this year, a painstaking decades-long investigation reveals how the United States broke its own laws to supply Japan with 70 tons of weapons grade plutonium for a secret Japanese nuclear weapons program that has been in action since the 1960s.
Investigative reporter Joseph Trento of the National Security News Service joins us to discuss this report and its ramifications.
http://www.dcbureau.org/201204097128/national-security-news-service/united-states-circumvented-laws-to-help-japan-accumulate-tons-of-plutonium.html
This is the GRTV Feature Interview with your host James Corbett and our special guest Joseph Trento.

West Desperately Attempts to Spin Syrian Crisis

Latest fabrications includes defected "air force officer" with "super human" hearing and sight, and miraculous satellite imaging

THE HOULA MASSACRE: Opposition Terrorists "Killed Families Loyal to the Government"

Global Research Editor's Note
This incisive report by independent Russian journalist Marat Musin dispels the lies and fabrications of the Western media.

The report is based on a chronology of events as well as eyewitness accounts.  Entire pro-government families in Houla were massacred. The terrorists were not pro-government shabbiha militia as conveyed, in chorus, by the mainstream media, they were in large part mercenaries and professional killers operating under the auspices of the self-proclaimed Free Syrian Army (FSA):

"When the rebels seized the lower checkpoint in the center of town and located next to the local police department, they began to sweep all the families loyal to the authorities in neighboring houses, including the elderly, women and children.

Several families of the Al-Sayed were killed, including 20 young children and the family of Abdul Razak. The people were killed with knives and shot at point blank range.

Then they presented the murdered [corpses] to the UN and the international community as victims of bombings by the Syrian army, something that was not verified by any marks on their bodies."


We call on our readers to forward this report far and wide, post it on facebook. .

The massacre in Houla is being blamed on the Syrian government without a shred of evidence. The objective is not only to isolate Syria politically and economically, but to develop a pretext and a justification for waging an R2P humanitarian war on Syria.

The US Ambassador to the United Nations Susan Rice has hinted that if the Security Council does not act, the US and its allies may consider "taking actions outside of the Annan plan and the authority of the [UN Security] Council.”

This report by Marat Musin confirms that crimes against humanity are being committed by terrorist militia.

It is essential to reverse the tide of war propaganda which uses civilian deaths as a pretext to wage war, when those killings of civilians were carried out not by government forces but by professional terrorists operating under the helm of the US-NATO sponsored Free Syrian Army.


Michel Chossudovsky, Global Research, Montreal, June 1, 2012In the weekend of May 25, 2012, at about 2 PM, big groups of fighters attacked and captured the town of Al – Hula of the Homs province. Al-Houla is made up of three regions: the village of Taldou, Kafr Laha and Taldahab, each of which had previously been home for 25-30 thousand people.

The town was attacked from the north-east by groups of bandits and mercenaries, numbering up to 700 people. The militants came from Ar-Rastan (the Brigade of al-Farouk from the Free Syrian Army led by the terrorist Abdul Razak Tlass and numbering 250), from the village of Akraba (led by the terrorist Yahya Al-Yousef), from the village Farlaha, joined by local gangsters, and from Al Houla.
The city of Ar-Rastan has long been abandoned by most civilians. Now Wahhabis from Lebanon dominate the scene, fueled with money and weapons by one of the main orchestrators of international terrorism, Saad Hariri, who heads the anti-Syrian political movement “Tayyar Al-Mustaqbal” (“Future Movement”). The road from Ar-Rastan to Al-Houla runs through Bedouin areas that remain mostly out of control of government troops, which made the militant attacks on Al Hula a complete surprise for the Syrian authorities.
When the rebels seized the lower checkpoint in the center of town and located next to the local police department, they began to sweep all the families loyal to the authorities in neighboring houses, including the elderly, women and children. Several families of the Al-Sayed were killed, including 20 young children and the family of the Abdul Razak. Many of those killed were “guilty” of the fact that they dared to change from Sunnis to Shiites. The people were killed with knives and shot at point blank range. Then they presented the murdered to the UN and the international community as victims of bombings by the Syrian army, something that was not verified by any marks on their bodies.
The idea that the UN observers had heard artillery fire against Al-Houla in the Safir Hotel in Homs at night… I consider nothing short of a bad joke. 50 kilometers lie between Homs and Al-Houla. What kind of tanks or guns has this range? Yes, there was intensive gunfire in Homs until 3 am, including heavy weapons. But, to give an example, on the night of Monday to Tuesday shooting was due to an attempt by law enforcement to regain control for a security corridor along the road to Damascus, Tarik Al-Sham.
After a visual inspection of Al Hula it is impossible to find traces of any of fresh destruction, bombing and shelling. During the day, several attacks by gunmen are made on the last remaining soldiers at the Taldou checkpoint. Militants used heavy weapons and snipers made up of professional mercenaries were active.
Note that once, the exactly same provocation failed at Shumar (Homs) and 49 militants and women and children were killed, when it was organized just before a visit of Kofi Annan. The last provocation was immediately exposed as soon as it became known that the bodies of the previously kidnapped belonged to Alawites. This provocation also contained serious inconsistencies – the names of those killed were from people loyal to the authorities, there were no traces of bombings, etc.
However, the provocation machine is running all the same. Today, the NATO countries directly threat to bomb Syria, and a simultaneous expulsion of Syrian diplomats has begun … As of today, there are no troops within the city of Al Hula, but there are regularly heard bursts of automatic fire, nonetheless. Moreover, it is unclear whether the militants are fighting with each other, or whether supporters of Bashar al-Assad are being cleaned out.

Militants opened fire on virtually everyone who tries to get closer to the border town. Before us a UN convoy was fired upon and two armored jeeps of the UN observers were damaged, when they tried to drive up to an army checkpoint in Tal Dow.
In the attack on the convoy a twenty-year-old terrorist was spotted. The fire was directed on the unprotected slopes of the first jeep, the back door of the second armored car was hooked by a fragment. There are wounded among those accompanying.

According to a wounded soldier:

“The next day, UN observers came to us at the checkpoint and as soon as they arrived, gunmen opened fire on them. And three of us were injured. One was wounded in the leg, the second – in the back, and I was hit in the hip.
When the observers came, they could hear a woman who was standing next to them and cried, the woman stood and pleaded the observers’ help – to protect her from the bandits. When I was wounded, the observers watched as I fell, but none of them tried to help. Our checkpoint no longer exists. There are no civilians any longer in Taldou, only militants remain. Our relationship to the locals was excellent. They are very good to us; they called on the army to enter Taldou. We were attacked by snipers.”
Unfortunately, many of the militants are professional snipers. 100-200 meters from our group TV-crew, militants attacked a BMP that went to replace soldiers at the checkpoint. During this a soldier – draftee got a concussion and slight tangential wound in the head by a sniper bullet. Looking at the pierced Kevlar helmet, it seems he did not even realize that he survived by a miracle.
Snipers kill up to 10 soldiers and policemen at checkpoints each day. It is true, that the daily casualties of law enforcement agencies in Homs were dozens of victims daily. But, unfortunately, at 10 am, six dead soldiers were taken to the morgue. Most were killed by a shot in the head. And the day had just begun…
So, these are the names of those were killed by snipers in the early morning hours of May 29:
1. Sergeant Ibrahim Halyuf
2. Sergeant Salman Ibrahim
3. Policeman Mahmoud Danaver
4. Conscript Ali Daher
5. Sergeant Wisam Haidar
6. the dead soldier’s family name could not be clarified
The bandits even fired an automatic burst on our group of journalists, although it was clear that this is a normal filming crew, consisting of unarmed civilians.
HOW THE ATTACK BEGAN
After Friday prayers at about 2 PM on May, 25th a group from the Al Aksh clan started firing on a checkpoint of law enforcement officers from mortars and rocket-propelled grenades. Returning fire from a BRDM hit the mosque, and this was the very aim to lead to a bigger provocation.
Then, two groups of militants led by the terrorist Nidal Bakkour and Al-Hassan from the Al Hallak clan, supported by a unit of mercenaries, attacked the upper checkpoint on the eastern outskirts of the city. At 15.30 the upper checkpoint was taken, and all the prisoners executed: a Sunni conscript had his throat cut, while Abdullah Shaui (Bedouin) of Deir-Zor was burned alive.
During the attack on the upper checkpoint in the east, the armed men lost 25 people, which were then submitted to the UN observers, together with the 108 dead civilians – “victims of the regime”, allegedly killed by bombing and shelling of the Syrian army. As for the remaining 83 bodies, including 38 young children, they were from the families that were executed by militants. These families were all loyal to the government of Syria.

Interviews:

with a law enforcement officer:

“My name is Al Khosam, I am a law enforcement officer. I served in the village of Taldou, the district of Al-Houla, a province of Homs. On Friday, our checkpoint was attacked by a large group of militants. There were thousands.
Q: How do you protect yourself?

Answer: A simple weapon. We had 20 people, we called support, and when they were coming for us, I was wounded, and regained consciousness in the hospital. The attackers were from Ar-Rastan and Al-Hula. Insurgents control Taldou. They burned houses and killed people by the families, because they were loyal to the government. Raped the women and killed the children.”
Interview with a wounded soldier:
“I am Ahmed Mahmoud al Khali. I’m from the city Manbej. Was wounded in Taldou. I come from a support group that came to the aid of our comrades, who were stationed at the checkpoint.
Militants destroyed two infantry fighting vehicles and one BRDM standing at our checkpoint. We moved out to Taldou in a BMP, to pick up our wounded comrades from the checkpoint within the city. We drove them back in the BMP, and I filled in their place.
And after a while the UN observers came. They came to us, we led them to the homes of families who were cut by thugs.
I saw a family of three brothers and their father in the same room. In another room we found dead young children and their mother. And another one- an old man killed in this house. Only five men, women and children. The woman raped and shot in the head, I covered her with a blanket. And the commission had seen them all. They put them in the car and drove away. I do not know where they took them, probably for burial.”
A resident of Taldou on the roof of the police department:
“On Friday afternoon I was home. Hearing the shots, I came out to watch what was happening and saw that the fire came from the north side, towards the location of army checkpoint. As the army did not respond, they started to approach the homes, were subsequently the family was killed. When the army started to return fire, they used the women and children as human shields and continued firing at the checkpoint. When the army began answered, they fled. After that, the army took the surviving women and children and brought them into safety. At this time, Al Jazeera aired pictures and said that the Army committed the massacre at Al Hula.
In fact, they killed the civilians and children in Al-Hula. The bandits did not allow anyone to carry out their work. They steal everything that they can get their hands on: wheat, flour, oil and gas. Most of the fighters are from the city of Ar Rastan.”

After they captured the city, they carried the bodies of their dead comrades, as well as the bodies of people and the children they killed to the mosque. They carried the bodies in KIA pickups. On May, 25th, at around 8 PM, the corpses were already in the mosque. The next day at 11 o’clock in the morning the UN observers arrived at the mosque.
Media Disinformation
To exert pressure on public opinion and change the positions of Russia and China, texts and subtitles in Russian and Chinese languages were prepared in advance, reading: “Syria – Homs – the city of Hula. A terrible massacre perpetrated by the armed forces of the Syrian regime against civilians in the town of Houla. Dozens of victims and their number is growing, mainly women and children, brutally killed by indiscriminate bombing of the CITY.”
Two days later, on May 27, after the residents’ stories and video recordings made showed that the facts do not support the allegation of shelling and bombing, the bandits’ videos had undergone significant changes. At the end of the text appeared this postscript: “And some were killed with knives.”
Marat Musin, Olga Kulygina, Al-Houla, Syria


Sunday, June 3, 2012

What A Wonderful NWO World´s Youtube Channel. Thanks!

Is Iran the Problem or is it rather Israel? - a vid by Anthony Lawson

This video by the great Anthony Lawson is a must see:

"International Bureau of Double Standards - The CNN / Iran File"
 

QUOTES near end of the video –

“Israeli driven sanctions against Iran are having a disastrous affect on the worlds economy.” –

“To ignore the effect of sanctions against Iran, (a nation with an estimated 10% of the world’s total proven petroleum reserves, the world’s 4th largest oil produce) is out-and-out economic insanity.” –

 “Who are the Enemies Inside the Gate of My Country?” –

“Who are the politicians, the so-called journalists and the “expert” commentators who are selling my future and that of my children for the proverbial Thirty Pieces of Silver?” –

“To me, it is evident that a majority of the practitioners and supporters of Zionism are racist, elitist and intolerant of those who hold different views and opinions from their own.”

Anthony Lawson's Youtube channel